Constellation  Oznámení o ochran? osobních údaj?

Kdo jsme

Constellation je sou?ástí spole?nosti Ultimate Products UK Limited, která je spole?ností pat?ící do skupiny Ultimate Products PLC (dále jen „my“, „nás“ atd.). Vaše osobní údaje shromaž?ujeme a zpracováváme v   souladu s tímto oznámením o ochran? osobních údaj? a v souladu s p?íslušným obecným na?ízením Spojeného království o ochran? osobních údaj? (GDPR) a zákonem o ochran? osobních údaj? z roku 2018 (DPA). Toto oznámení vám poskytuje nezbytné informace týkající se vašich práv a povinností a vysv?tluje, jak, pro? a kdy shromaž?ujeme a zpracováváme vaše osobní údaje.

Spole?nost Ultimate Products PLC sídlí na adrese Manor Mill, Victoria Street, Manchester OL9 0DD a jsme spole?nost registrovaná v Anglii a Walesu pod ?íslem spole?nosti 05432142. Jsme zapsáni v rejst?íku správc? údaj? Ú?adu komisa?e pro informace pod registra?ním ?íslem ZA269152 a p?sobíme jako správce údaj?. Naším ur?eným kontaktem pro ochranu osobních údaj? je náš pracovník pro dodržování p?edpis? a kontaktní údaje jsou k dispozici v zápatí tohoto oznámení.

Je d?ležité, abyste si toto oznámení p?e?etli, a to spole?n? s jakýmkoli jiným oznámením o ochran? osobních údaj? / zásadami ochrany osobních údaj?, které m?žeme poskytnout p?i ur?itých p?íležitostech, kdy shromaž?ujeme nebo zpracováváme osobní údaje o vás, abyste v?d?li, jak a pro? tyto informace používáme.

Zásady ochrany osobních údaj?

Budeme dodržovat na?ízení GDPR Spojeného království. To znamená, že osobní údaje, které o vás uchováváme, musí být:

 • používány zákonným, spravedlivým a transparentním zp?sobem;
 • shromážd?ny pouze pro od?vodn?né ú?ely, které jsme vám jasn? vysv?tlili, a nesmí být použity žádným zp?sobem, který je s t?mito ú?ely neslu?itelný;
 • relevantní pro ú?ely, o kterých jsme vás informovali, a pouze na tyto ú?ely omezené;
 • p?esné a aktuální;
 • uchovávány pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro ú?ely, o nichž jsme vás informovali;
 • uchovávány v bezpe?í.

 

Druh informací, které o vás m?žeme uchovávat

Spole?nost Ultimate Products UK Limited zpracovává vaše osobní údaje za ú?elem spln?ní našich právních, zákonných a smluvních závazk? a poskytování našich produkt? a služeb. Nikdy od vás nebudeme shromaž?ovat jiné než nezbytné osobní údaje a nebudeme vaše údaje žádným zp?sobem zpracovávat, krom? t?ch, které jsou uvedeny v tomto oznámení. Osobní údaje nebo informace znamenají jakékoli informace o osob?, na základ? nichž lze danou osobu identifikovat. Nezahrnují údaje, ze kterých byla identita odstran?na (anonymní data).

V závislosti na okolnostech m?žeme shromaž?ovat, ukládat a používat následující kategorie osobních údaj? o vás:

 • Jméno / adresa bydlišt?/ E-mail/ Telefonní ?ísla – komunikace související se službami
 • IP adresa – Když navštívíte naše stránky, automaticky obdržíme vaši IP adresu, jedine?ný identifikátor vašeho po?íta?e nebo jiného p?ístupového za?ízení.
 • Pokud nás kontaktujete, m?žeme vést o této korespondenci záznamy.
 • Registrace produktu.
 • Obrázky, které nám m?žete poslat.
 • Právní a pojiš?ovací údaje.
 • Informace z profilu sociálních médií v?etn? vašeho obsahu, který obsahuje naše produkty a byl vámi ve?ejn? sdílen.
 • Zem?, ze které na naše webové stránky vstupujete.
 • Jak používáte naše webové stránky, v?etn? produkt?, které si prohlížíte.
 • Jakékoli osobní údaje, které zahrnete do hodnocení produkt?, které nám zanecháte.

Tam, kde zpracováváme vysoce rizikové údaje, jako jsou finan?ní informace, máme nastaveny p?ísné bezpe?nostní kontroly týkající se p?ístupu, ukládání a uchovávání.

Informace shromaž?ujeme, když:

 • navštívíte naše prostory, a to prost?ednictvím našeho kamerového systému nebo managementu návšt?vník? (v rámci ochrany zdraví a bezpe?nosti);
 • komunikujete prost?ednictvím e-mailu nebo telefonu s n?kterým z našich zam?stnanc? (nap?íklad se zákaznickými službami);
 • vyplníte webový formulá? nebo p?idáte svou e-mailovou adresu do naší e-mailové databáze;
 • objednáte nebo komunikujete prost?ednictvím našich zna?kových nebo partnerských webových stránek (nap?. Amazon/eBay);
 • obrátíte se na nás s obchodními dotazy;
 • když se zapojíte do našeho živého chatu;
 • zanecháte na našich webových stránkách recenze produkt?;
 • ú?astníme se spole?n? s vámi propaga?ních kampaní;
 • komunikujete s námi na našich kanálech sociálních médií;
 • uzav?eli jste s námi smlouvu o influencerovi.

 

Jak používáme vaše osobní údaje (právní základ pro zpracování)

Spole?nost Ultimate Products UK Limited bere vaše soukromí velmi vážn? a nikdy nezve?ejní, nebude sdílet ani neprodá vaše údaje bez vašeho souhlasu, pokud to není vyžadováno zákonem nebo podrobn? popsáno v tomto dokumentu jako sou?ást požadavku na poskytování služeb, které jste požadovali. Vaše údaje uchováváme pouze po dobu nezbytn? nutnou a pro ú?ely uvedené v tomto oznámení. Pokud jste nám ud?lili souhlas s tím, že vám poskytneme propaga?ní nabídky a marketing, m?žete sv?j souhlas kdykoli odvolat.

 

Ú?elPrávní základ
Abychom a poskytnutí zákaznického servisu/podporyPln?ní smlouvy
Sledování používání našich webových stránekOprávn?né zájmy (bezpe?nost) a podpora optimalizace našich stránek
CCTV (uzav?ený televizní okruh)Oprávn?né zájmy (bezpe?nost)
Zaznamenané hovorySouhlas
Poskytnutí zákaznické podporyPln?ní smlouvy

 

POZNÁMKA: Pokud zpracováváme údaje na základ? legitimních zájm?, provádíme zkoušku legitimních zájm? z hlediska nezbytnosti a rovnováhy v??i vašim práv?m a svobodám.

 

Sdílení a zve?ej?ování vašich osobních údaj?

Nesdílíme ani nezve?ej?ujeme žádné vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu, s výjimkou ú?el? uvedených v tomto oznámení nebo v p?ípadech, kdy existuje zákonný požadavek. Spole?nost Ultimate Products UK Limited používá t?etí strany k poskytování níže uvedených služeb a obchodních funkcí. Všichni zpracovatelé jednající naším jménem však vaše údaje zpracovávají pouze v souladu se smluvn? dohodnutými pokyny od nás a v plném souladu s tímto oznámením o ochran? osobních údaj?, zákony GDPR Spojeného království a jakýmikoli dalšími vhodnými opat?eními pro zachování d?v?rnosti a zabezpe?ení.

Partnery využíváme k poskytování následujících služeb:

 • provád?ní zákonem požadované ú?etní služby;
 • ?innosti elektronického obchodu;.
 • Služby správy zákaznických služeb
 • Externí služby zákaznické podpory
 • Služby webového chatu
 • Pojiš?ovací služby
 • Bankovní služby
 • Telefonní služby
 • Právní služby
 • Oslovení externích osob (influencer?) prost?ednictvím PR agenta

Transfer (p?enos)

Pokud n?který z našich partner? p?enese vaše údaje mimo EHP/Spojené království, pak jsme vyvinuli náležitou pé?i, abychom zajistili, že vaše práva budou chrán?na a vaše údaje budou uchovávány v bezpe?í.

Sociální média

Používáme také r?zné kanály sociálních médií, abychom vám poskytli podporu a odpov?d?li na všechny otázky, které byste mohli mít.

Na svých stránkách umož?ujeme také použití odkaz?, abyste se mohli vyjád?it na Facebooku, Instagramu a Twitteru, že se vám náš produkt líbí. To znamená, že tyto spole?nosti sociálních sítích v?dí, že jste navštívili naše webové stránky a na které produkty jste se podívali.

N?kdy také po?ádáme na t?chto kanálech sociálních médií sout?že. Nikdy však od t?chto spole?ností nep?ijmeme vaše osobní údaje, s výjimkou zasílání vyhraných cen. M?li byste si být v?domi oznámení o ochran? osobních údaj? na t?chto kanálech sociálních médií, abyste v?d?li, jak vaše údaje spravují.

Pokud své osobní údaje p?idáte na sociální média, uv?domte si, že tyto spole?nosti se poté stanou správcem vašich údaj? a budou vaše údaje používat podle informací, které poskytují ve svých vlastních oznámeních o ochran? osobních údaj?.

Ochranná opat?ení

Spole?nost Ultimate Products UK Limited bere vaše soukromí vážn? a my p?ijímáme veškerá p?im??ená opat?ení a kroky, abychom vaše osobní údaje ochránili a zajistili. Usilovn? pracujeme na ochran? vás a vašich informací p?ed neoprávn?ným p?ístupem, zm?nami, zve?ejn?ním nebo zni?ením a na zavedení n?kolika vrstev bezpe?nostních opat?ení, v?etn?:

 • brány firewall;
 • šifrování;
 • p?ísné kontroly p?ístupu (fyzického a elektronického);
 • SSL certifikát?;
 • komplexní struktury ?ízení ochrany osobních údaj?.

D?sledky neposkytnutí vašich údaj?

Nejste povinni spole?nosti Ultimate Products UK Limited poskytnout své osobní údaje. Ale protože tyto informace mohou být t?eba, abychom vám mohli poskytovat své služby / dodávat vaše produkty / zajistit vaše oprávn?né zájmy, nebudeme bez nich moci nabízet n?které z našich produkt? nebo služeb.

Uchovávání údaj?

Jak dlouho vaše údaje uchováváme

Spole?nost Ultimate Products UK Limited osobní údaje uchovává pouze po nezbytn? nutnou dobu a pro spln?ní t?chto povinností máme zavedeny p?ísné zásady kontroly a uchovávání. Podle britského da?ového zákona jsme povinni uchovávat vaše základní osobní údaje (jméno, adresa, kontaktní údaje) po dobu minimáln? 6 let. Po uplynutí této doby budou zni?eny.

Pokud jste nám ud?lili souhlas s použitím svých údaj? pro p?ímý marketing, pravideln? ud?lený souhlas kontrolujeme a budeme tyto údaje uchovávat, dokud nás nepožádáte, abychom to ne?inili, nebo neodvoláte sv?j souhlas.

Práva na p?ístup, opravu, výmaz a omezení

Máte právo na p?ístup ke všem osobním údaj?m, které o vás spole?nost Ultimate Products UK Limited zpracovává, a vyžádat si následující informace:

 • Jaké osobní údaje o vás uchováváme.
 • Ú?ely jejich zpracování.
 • Kategorie dot?ených osobních údaj?.
 • P?íjemci, kterým osobní údaje byly/budou zp?ístupn?ny.
 • Jak dlouho hodláme vaše osobní údaje uchovávat.
 • Pokud jsme údaje p?ímo od vás neshromaž?ovali my, informace o zdroji.

 

Vaše povinnost informovat nás o zm?nách

Je d?ležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly p?esné a aktuální. Pokud se vaše osobní údaje b?hem vašeho pracovního vztahu s námi zm?ní, informujte nás o tom prosím.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Za ur?itých okolností máte ze zákona právo:

 • Požádat o p?ístup ke svým osobním údaj?m (b?žn? ozna?ováno jako „žádost o p?ístup subjektu údaj?“). To vám umožní získat kopii osobních údaj?, které o vás uchováváme, a zkontrolovat, zda je zpracováváme v souladu se zákonem.
 • Požádat o opravu osobních údaj?, které o vás uchováváme. To vám umož?uje opravit veškeré neúplné nebo nep?esné informace, které o vás uchováváme.
 • Požádat o vymazání vašich osobních údaj?. To vám umož?uje nás požádat o smazání nebo odstran?ní osobních údaj?, pokud nemáme žádný dobrý d?vod, abychom je nadále zpracovávali. Máte také právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali nebo odstranili, pokud jste uplatnili své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže).
 • Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údaj? v p?ípadech, kdy spoléháme na legitimní zájem (nebo na zájmy t?etí strany) a jedná se o vaši konkrétní situaci, kv?li níž chcete vznést námitku proti zpracování. Máte také právo vznést námitku tam, kde zpracováváme vaše osobní údaje pro ú?ely p?ímého marketingu.
 • Požádat o omezení zpracování vašich osobních údaj?. To vám umož?uje požádat nás o pozastavení zpracování osobních údaj? o vás, nap?íklad pokud chcete, abychom ov??ili jejich p?esnost nebo d?vod jejich zpracování.
 • Požádat o p?edání vašich osobních údaj? jiné stran?.

Pokud chcete zkontrolovat, ov??it, opravit své osobní údaje nebo požádat o jejich vymazání, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údaj? nebo požádat o p?edání kopie vašich osobních údaj? jiné stran?, napište nám prosím na níže uvedenou adresu.

Obvykle se nevyžaduje žádný poplatek

Za p?ístup ke svým osobním údaj?m (nebo za uplatn?ní jakýchkoli jiných práv) nebudete muset platit poplatek. M?žeme však ú?tovat p?im??ený poplatek, pokud je vaše žádost o p?ístup zjevn? neopodstatn?ná nebo nep?im??ená. P?ípadn? m?žeme za takových okolností odmítnout žádosti vyhov?t.

Co od vás m?žeme pot?ebovat

M?žeme od vás požadovat ur?ité informace, abychom vám pomohli ov??it vaši totožnost a zajistit vaše právo na p?ístup k informacím (nebo uplatnit n?která z vašich ostatních práv). Jedná se o další vhodné bezpe?nostní opat?ení, které zajistí, že osobní údaje nebudou poskytnuty žádné osob?, která nemá právo je obdržet.

Právo odvolat souhlas

V p?ípadech, kdy jste m?li možnost poskytnout sv?j souhlas se shromaž?ováním, zpracováním a p?enosem svých osobních údaj? pro konkrétní ú?el, máte právo sv?j souhlas s tímto konkrétním zpracováním kdykoli odvolat. Chcete-li sv?j souhlas odvolat, napište nám na níže uvedenou adresu. Jakmile obdržíme oznámení, že jste sv?j souhlas odvolali, nebudeme již vaše údaje zpracovávat pro ú?el ?i ú?ely, se kterými jste p?vodn? souhlasili, pokud k tomu nemáme jiný legitimní základ.

Podání stížnosti

Spole?nost Ultimate Products UK Limited zpracovává vaše osobní údaje pouze v souladu s tímto oznámením o ochran? osobních údaj? a v souladu s p?íslušnými zákony Spojeného království o ochran? osobních údaj?. Pokud však chcete podat stížnost ohledn? zpracování vašich osobních údaj? nebo nejste spokojeni s tím, jak jsme s vašimi údaji nakládali, máte právo podat stížnost u dozorového ú?adu. Byli bychom vd??ní, kdybyste dali p?íležitost vy?ešit jakékoli stížnosti v první instanci nám.

Pokud si p?ejete uplatnit n?která z výše uvedených práv, napište na adresu:

 

Ultimate Products UK Limited

Compliance Department

Manor Mill

Victoria Street

Manchester

OL9 0DD

VELKÁ BRITÁNIE

E-mail: data-protection@upplc.com

Telefon: 0161 934 2240

 

Britský ú?ad na ochranu osobních údaj?

Ú?ad komisa?e pro informace (ICO)

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

 

Tel.: 0303 123 1113

E-mail – prost?ednictvím webových stránek ú?adu – www.ico.org.uk

 

Oznámení zm?n tohoto oznámení

Pokud se rozhodneme naše oznámení o ochran? osobních údaj? zm?nit, zve?ejníme tyto zm?ny na t?chto webových stránkách, abyste p?esn? v?d?li, jaké informace shromaž?ujeme a jak je používáme. Pokud se v kterémkoli okamžiku rozhodneme používat osobní identifika?ní údaje jiným zp?sobem, než jak bylo uvedeno v dob?, kdy byly shromážd?ny, sd?líme vám to a budete mít na výb?r, zda vaše údaje budeme moct tímto odlišným zp?sobem používat.

 

Zp?tná vazba

Chceme se ujistit, že vám poskytujeme informace, které chcete o soukromí a bezpe?nosti znát – dejte nám v?d?t sv?j názor. Pokud máte jakékoli p?ipomínky, dotazy nebo obavy, pošlete nám e-mail na adresu data-protection@upplc.com nebo poštou na výše uvedenou adresu.

 

Odkazy

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy, které vám umožní snadno navštívit jiné webové stránky, které vás zajímají. Jakmile použijete tyto odkazy k opušt?ní našich webových stránek, m?li byste si být v?domi, že nemáme žádnou kontrolu nad t?mito jinými webovými stránkami. Proto nem?žeme nést odpov?dnost za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete p?i návšt?v? t?chto webových stránek, a tyto stránky se ne?ídí tímto oznámením o ochran? osobních údaj?. Neneseme odpov?dnost za žádné produkty a /nebo služby uvedené na webových stránkách t?etích stran; m?li byste postupovat opatrn? a podívat se na oznámení o ochran? osobních údaj? platné pro danou webovou stránku.

 

Ultimate Products UK Limited je spole?nost pat?ící do skupiny Ultimate Products PLC.

 

Datum: ?íjen 2023

 

Contact Us
Contact Us
x
Speak to an
advisor...