Constellation Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Kto sme

Constellation je sú?as?ou spolo?nosti Ultimate Products UK Limited, ktorá je spolo?nos?ou v rámci skupiny Ultimate Products PLC (?alej len „my“ alebo „nás“ alebo „naše“). Vaše osobné údaje zhromaž?ujeme a spracúvame v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a v súlade s príslušným všeobecným nariadením o ochrane údajov Spojeného krá?ovstva (UK GDPR) a zákonom o ochrane údajov z roku 2018 (DPA). Toto Vyhlásenie vám poskytuje potrebné informácie týkajúce sa vašich práv a povinností a vysvet?uje, ako, pre?o a kedy vaše osobné údaje zhromaž?ujeme a spracúvame.

Sídlo spolo?nosti Ultimate Products PLC je na adrese Manor Mill, Victoria Street, Manchester OL9 0DD a sme spolo?nos?ou registrovanou v Anglicku a Walese pod ?íslom spolo?nosti 05432142. Sme zaregistrovaní v registri prevádzkovate?ov údajov Úradu pre informácie pod registra?ným ?íslom ZA269152 a vystupujeme ako prevádzkovate? údajov. Našou poverenou kontaktnou osobou pre ochranu údajov je náš úradník pre dodržiavanie predpisov a kontaktné údaje sú k dispozícii na konci tohto vyhlásenia.

Je dôležité, aby ste si pre?ítali toto Vyhlásenie spolu s akýmko?vek iným vyhlásením/zásadami ochrany osobných údajov, ktoré môžeme poskytnú? pri konkrétnych príležitostiach, ke? o vás zhromaž?ujeme alebo spracúvame osobné údaje, aby ste vedeli, ako a pre?o takéto informácie používame.

Zásady ochrany osobných údajov

Budeme dodržiava? britský zákon GDPR. V súlade s ním sa musia osobné údaje, ktoré o vás uchovávame:

 • Používa? zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom.
 • Zhromaž?ova? iba na platné ú?ely, ktoré sme vám jasne vysvetlili, a nepoužíva? ich žiadnym spôsobom, ktorý je nezlu?ite?ný s týmito ú?elmi.
 • By? relevantné pre ú?ely, o ktorých sme vás oboznámili, a obmedzené len na tieto ú?ely.
 • By? presné a aktualizované.
 • Uchováva? len tak dlho, ako je to potrebné na ú?ely, o ktorých sme vás oboznámili.
 • By? bezpe?ne uchovávané.

 

Druh informácií, ktoré o vás môžeme uchováva?

Spolo?nos? Ultimate Products UK Limited spracúva vaše osobné údaje, aby splnila svoje zákonné, štatutárne a zmluvné povinnosti a aby vám mohla poskytova? svoje produkty a služby. Nikdy od vás nebudeme zhromaž?ova? žiadne nepotrebné osobné údaje a nebudeme spracúva? vaše údaje žiadnym iným spôsobom, ako už bolo uvedené v tomto Vyhlásení. Osobné údaje alebo osobné informácie znamenajú akéko?vek informácie o jednotlivcovi, na základe ktorých možno túto osobu identifikova?. Nezah??ajú údaje, pri ktorých bola odstránená totožnos? (anonymné údaje).

V závislosti od okolností môžeme zhromaž?ova?, uchováva? a používa? nasledujúce kategórie osobných údajov o vás:

 • Meno/adresa bydliska/ E-mail/ Telefónne ?íslo (?ísla) – komunikácie súvisiacej so službami
 • IP adresa – ke? navštívite našu stránku, automaticky dostaneme vašu IP adresu, jedine?ný identifikátor pre váš po?íta? alebo iné prístupové zariadenie.
 • Korešpondencia – ak nás kontaktujete, môžeme vies? záznam o tejto korešpondencii.
 • Registrácia produktu.
 • Obrázky, ktoré nám môžete posla?.
 • Právne a pois?ovacie údaje.
 • Informácie o profile na sociálnych sie?ach vrátane vášho obsahu, ktorý obsahuje naše produkty a ktorý ste verejne zdie?ali.
 • Krajina, z ktorej pristupujete na naše webové stránky.
 • Ako používate našu webovú stránku vrátane produktov, ktoré si prezeráte.
 • Akéko?vek osobné údaje, ktoré zahrniete do recenzií produktov, ktoré pre nás zanecháte.

Tam, kde spracúvame vysoko rizikové údaje, ako sú finan?né informácie, máme zavedené prísne bezpe?nostné kontroly prístupu, ukladania a uchovávania.

Informácie zhromaž?ujeme, ke?:

 • navštívite naše priestory prostredníctvom nášho CCTV alebo správy návštev (ako sú?as? ochrany zdravia a bezpe?nosti),
 • komunikujete prostredníctvom e-mailu/telefónu s ktorýmko?vek z našich zamestnancov (napríklad s oddelením služieb zákazníkom),
 • vyplníte formulár webovej stránky alebo pridáte svoju e-mailovú adresu do našej e-mailovej databázy,
 • objednávate alebo komunikujete prostredníctvom niektorej z našich zna?kových alebo partnerských webových stránok (napr. Amazon/eBay),
 • sa na nás obrátite s obchodnými otázkami,
 • sa zapojíte sa do nášho live chatu,
 • zanechajte recenzie produktov na našich webových stránkach,
 • zapojíme vás do propaga?ných kampaní,
 • s nami komunikujete na našich kanáloch sociálnych sietí,
 • s nami uzatvoríte zmluvu o influencerských aktivitách.

 

Ako používame vaše osobné údaje (právny základ pre spracovanie)

Spolo?nos? Ultimate Products UK Limited berie vaše súkromie ve?mi vážne a nikdy nezverejní, nezdie?a ani nepredá vaše údaje bez vášho súhlasu, pokia? to nevyžaduje zákon alebo pokia? to nie je uvedené v tomto dokumente ako sú?as? požiadavky na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali. Vaše údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné a na ú?ely uvedené v tomto vyhlásení. Ak ste súhlasili s tým, aby sme vám poskytovali propaga?né ponuky a marketingové informácie, môžete svoj súhlas kedyko?vek odvola?.

 

Ú?elPrávny základ
Na poskytnutie zákazníckeho servisu/podporyPlnenie zmluvy
Na sledovanie používania našich webových stránokOprávnené záujmy (bezpe?nos?) a podpora optimalizácie našej stránky
CCTVOprávnené záujmy (bezpe?nos?)
Zaznamenané hovorySúhlas
Poskytovanie zákazníckej podporyPlnenie zmluvy

 

POZN. V prípade, že údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov, vykonávame test legitímnych záujmov nevyhnutnosti a vyváženosti vo?i vašim právam a slobodám.

 

Zdie?anie a zverej?ovanie vašich osobných údajov

Nezdie?ame ani nezverej?ujeme žiadne vaše osobné údaje bez vášho súhlasu, okrem ú?elov uvedených v tomto Vyhlásení alebo ak existuje zákonná požiadavka. Spolo?nos? Ultimate Products UK Limited využíva tretie strany na poskytovanie služieb a obchodných funkcií uvedených nižšie, všetci spracovatelia konajúci v našom mene však spracúvajú vaše údaje iba v súlade so zmluvne dohodnutými pokynmi od nás a v plnom súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov, zákonmi GDPR Spojeného krá?ovstva a akýmiko?vek inými príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvernosti a bezpe?nosti.

Partnerov využívame na poskytovanie nasledujúcich služieb:

 • Vykonávanie právne požadovaných ú?tovných služieb
 • ?innosti elektronického obchodu
 • Služby riadenia služieb zákazníkom
 • Externé služby zákazníckej podpory
 • Služby Webchat
 • Pois?ovacie služby
 • Bankové služby
 • Telefonické služby
 • Právne služby
 • Ovplyv?ovanie externého influencera prostredníctvom PR agenta

Prenos

Ak dôjde k prenosu vašich údajov mimo EHP/Spojeného krá?ovstva ktorýmko?vek z našich partnerov, vykonali sme náležitú starostlivos?, aby sme zaistili ochranu vašich práv a bezpe?nos? vašich údajov.

Sociálne siete

Používame tiež rôzne kanály sociálnych sietí na poskytovanie podpory a zodpovedanie akýchko?vek otázok.

Na našich stránkach tiež povo?ujeme odkazy, aby ste mohli prida? ozna?enie „pá?i sa mi“ v ú?te nášho produktu na sie?ach Facebook, Instagram a Twitter. To znamená, že tieto spolo?nosti sociálnych sietí vedia, že ste navštívili našu webovú stránku, aj to, na ktoré produkty ste sa pozreli.

Na týchto kanáloch sociálnych sietí tiež niekedy organizujeme sú?aže; Vaše osobné údaje však od týchto spolo?ností nikdy nezískavame, s výnimkou zasielania cien. Ak chcete vedie?, ako tieto kanály sociálnych sietí spravujú vaše údaje, mali by ste sa oboznámi? s ich vyhláseniami o ochrane osobných údajov.

Ak svoje osobné údaje pridáte na sociálne siete, berte na vedomie, že tieto spolo?nosti sa následne stanú správcom vašich údajov a budú vaše údaje používa? v súlade s informáciami, ktoré poskytnú v rámci svojich vlastných vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 

Ochranné opatrenia

Spolo?nos? Ultimate Products UK Limited berie vaše súkromie vážne a prijímame všetky primerané opatrenia a preventívne opatrenia na ochranu a zabezpe?enie vašich osobných údajov. Usilovne pracujeme na tom, aby sme vás a vaše informácie chránili pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zni?ením, a zaviedli sme nieko?ko vrstiev bezpe?nostných opatrení, vrátane:

 • Firewall
 • Šifrovanie
 • Prísne kontroly prístupu (fyzické a elektronické)
 • Certifikáty SSL
 • Úplná štruktúra správy súkromia

Dôsledky neposkytnutia vašich údajov

Nie ste povinní poskytnú? svoje osobné údaje spolo?nosti Ultimate Products UK Limited, no ke?že tieto informácie môžeme vyžadova?, aby sme vám mohli poskytova? naše služby/doru?ova? vaše produkty/oprávnené záujmy, bez toho nebudeme môc? ponúka? niektoré z našich produktov alebo služieb.

Uchovávanie údajov

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Spolo?nos? Ultimate Products UK Limited uchováva osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutné, a na splnenie týchto povinností sme zaviedli prísne zásady kontroly a uchovávania. Pod?a da?ových zákonov Spojeného krá?ovstva sme povinní uchováva? vaše základné osobné údaje (meno, adresa, kontaktné údaje) po dobu minimálne 6 rokov, po uplynutí ktorej budú zni?ené.

Ak ste nám dali súhlas s používaním vašich údajov na priamy marketing, udelený súhlas pravidelne prehodnocujeme a takéto údaje uchovávame, kým nás nebooznámite s iným postupom a/alebo svoj súhlas neodvoláte.

Práva na prístup, opravu, vymazanie a obmedzenie

Máte právo pristupova? k akýmko?vek osobným údajom, ktoré o vás spolo?nos? Ultimate Products UK Limited spracúva, a požiada? o informácie o nasledovnom:

 • Aké osobné údaje o vás uchovávame.
 • Ú?el spracúvania osobných údajov.
 • Kategórie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.
 • Príjemcovia, ktorým osobné údaje majú by?/budú poskytnuté.
 • Ako dlho máme v úmysle uchováva? vaše osobné údaje.
 • Ak sme nezhromaždili údaje priamo od vás, informácie o zdroji.

 

Vaša povinnos? nás informova? o zmenách

Je dôležité, aby osobné údaje, ktoré o vás máme, boli presné a aktuálne. Ak sa vaše osobné údaje po?as vášho pracovného vz?ahu s nami zmenia, informujte nás o tom.

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Za ur?itých okolností máte pod?a zákona právo:

 • Požiada? o prístup k vašim osobným údajom (všeobecne známe ako „žiados? o prístup k údajom“). To vám umož?uje získa? kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a skontrolova?, ?i ich spracovávame zákonným spôsobom.
 • Požiada? o opravu osobných údajov, ktoré o vás máme. To vám umož?uje opravi? akéko?vek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás uchovávame.
 • Požiada? o vymazanie vašich osobných údajov. To vám umož?uje požiada? nás o vymazanie alebo odstránenie osobných údajov, ak neexistuje žiadny pádny dôvod na to, aby sme ich ?alej spracúvali. Máte tiež právo požiada? nás o vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov, ak ste uplatnili svoje právo namieta? proti spracovaniu (pozri nižšie).
 • Namieta? proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak sa spoliehame na oprávnený záujem (alebo na záujmy tretej strany) a existuje nejaký aspekt vašej konkrétnej situácie, ktorý vás núti z tohto dôvodu namieta? proti spracovaniu. Máte tiež právo namieta?, ak spracúvame vaše osobné údaje na ú?ely priameho marketingu.
 • Požiada? o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. To vám umož?uje požiada? nás o pozastavenie spracovania vašich osobných údajov, napríklad ak chcete, aby sme zistili ich presnos? alebo dôvod ich spracovania.
 • Požiada? o prenos vašich osobných údajov inej strane.

Ak chcete skontrolova?, overi?, opravi? alebo požiada? o vymazanie vašich osobných údajov, namieta? proti spracovaniu vašich osobných údajov alebo požiada? o prenos kópie vašich osobných údajov inej strane, napíšte nám na nižšie uvedenú adresu.

Zvy?ajne sa nevyžaduje žiadny poplatok

Za prístup k vašim osobným údajom (alebo vykonanie akýchko?vek iných práv) nebudete musie? plati? žiadny poplatok. Môžeme však ú?tova? primeraný poplatok, ak je vaša žiados? o prístup zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná. Za takýchto okolností môžeme odmietnu? vyhovie? žiadosti.

?o od vás môžeme vyžadova?

Možno bude potrebné, aby sme od vás požiadali o konkrétne informácie, ktoré nám pomôžu potvrdi? vašu totožnos? a zabezpe?i? vaše právo na prístup k informáciám (alebo uplatni? akéko?vek vaše ?alšie práva). Ide o ?alšie vhodné bezpe?nostné opatrenie, ktoré zabezpe?í, aby osobné údaje neboli sprístupnené žiadnej osobe, ktorá nemá právo ich prijíma?.

Právo odvola? súhlas

V prípadoch, ke? ste poskytli svoj súhlas so zhromaž?ovaním, spracovaním a prenosom vašich osobných údajov na konkrétny ú?el, máte právo kedyko?vek odvola? svoj súhlas s týmto konkrétnym spracovaním. Ak chcete svoj súhlas odvola?, napíšte nám na nižšie uvedenú adresu. Po prijatí oznámenia, že ste odvolali svoj súhlas, už nebudeme spracováva? vaše informácie na ú?el alebo ú?ely, s ktorými ste pôvodne súhlasili, pokia? nás k tomu nebude núti? iný legitímny základ vyplývajúci zo zákona.

Podanie s?ažnosti

Spolo?nos? Ultimate Products UK Limited spracúva vaše osobné údaje len v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a v súlade s príslušnými zákonmi Spojeného krá?ovstva týkajúcimi sa GDPR. Ak si však želáte poda? s?ažnos? týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov alebo ak nie ste spokojní s tým, ako sme vaše údaje spracovali, máte právo poda? s?ažnos? dozornému orgánu. Boli by sme v?a?ní, keby ste dali možnos? rieši? prípadné s?ažnosti v prvom rade nám.

Ak si želáte uplatni? niektoré z vyššie uvedených práv, napíšte na adresu:

 

Ultimate Products UK Limited

Oddelenie dodržiavania predpisov

Manor Mill

Victoria Street

Manchester

OL9 0DD

SPOJENÉ KRÁ?OVSTVO

E-mail: data-protection@upplc.com

Telefón: 0161 934 2240

 

Úrad na ochranu údajov Spojeného krá?ovstva

Úrad komisára pre informácie (ICO)

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

 

Tel.: 0303 123 1113

E-mail – cez ich webové stránky – www.ico.org.uk

 

Oznámenie o zmenách tohto Vyhlásenia

Ak sa rozhodneme naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov zmeni?, tieto zmeny zverejníme na tejto webovej stránke, aby ste presne vedeli, aké informácie zhromaž?ujeme a ako ich používame. Ak sa kedyko?vek rozhodneme použi? osobne identifikovate?né údaje iným spôsobom, ako bol uvedený v ?ase ich zhromaž?ovania, povieme vám to a vy sa budete môc? rozhodnú?, ?i vaše údaje použijeme alebo nepoužijeme týmto iným spôsobom.

 

Spätná väzba

Chceme sa uisti?, že vám poskytujeme informácie o súkromí a bezpe?nosti, o ktoré máte záujem – dajte nám vedie? váš názor. Ak máte akéko?vek pripomienky, otázky alebo obavy, napíšte nám na e-mailovú adresu: data-protection@upplc.com alebo poštou na vyššie uvedenú adresu.

 

Odkazy

Naša webová stránka môže obsahova? odkazy, ktoré vám umožnia ?ahko navštívi? iné webové stránky, ktoré vás môžu zaujíma?. Ke? použijete tieto odkazy na to, aby ste opustili našu webovú stránku, mali by ste vzia? na vedomie, že nad touto inou webovou stránkou nemáme žiadnu kontrolu. Preto nemôžeme by? zodpovední za ochranu a súkromie akýchko?vek informácií, ktoré nám poskytnete pri návšteve týchto webových stránok, a tieto informácie nepodliehajú tomuto Vyhláseniu o ochrane osobných údajov. Nie sme zodpovední za žiadne produkty a/alebo služby uvedené na webových stránkach tretích strán; mali by ste by? opatrní a oboznámi? sa s Vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré sa vz?ahuje na príslušnú webovú stránku.

 

Ultimate Products UK Limited je spolo?nos? v rámci skupiny Ultimate Products PLC.

 

Dátum: Október 2023

 

Contact Us
Contact Us
x
Speak to an
advisor...