George Wilkinson Privacyverklaring

Wie zijn wij

George Wilkinson maakt deel uit van Ultimate Products UK Limited, een bedrijf van de groep Ultimate Products PLC (‘we/wij’ of ‘ons’ of ‘onze’). Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring en in overeenstemming met de relevante Britse Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation/GDPR) en de Gegevensbeschermingswet 2018 (Data Protection Act/DPA 2018). Deze kennisgeving bevat de benodigde informatie over uw rechten en plichten, en legt uit hoe, waarom en wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.

Het hoofdkantoor van Ultimate Products PLC is gevestigd in Manor Mill, Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Ons bedrijf is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05432142. We zijn geregistreerd in het Office Register of Data Controllers van de Information Commissioner onder registratienummer ZA269152, en fungeren als de gegevensbeheerder. Onze aangewezen contactpersoon voor gegevensbescherming is onze Compliance Officer. De contactgegevens vindt u onderaan deze kennisgeving.

Het is belangrijk dat u deze kennisgeving leest, naast de andere privacyverklaringen/-beleidsregels die wij mogelijk verstrekken in specifieke gevallen wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u ervan op de hoogte bent hoe en waarom wij dergelijke informatie gebruiken.

Principes van gegevensbescherming

Wij zullen de Britse AVG naleven. Dit betekent dat de persoonsgegevens die wij over u in ons bezit hebben:

 • Rechtmatig, eerlijk en transparant moeten worden gebruikt.
 • Alleen mogen worden verzameld voor geldige doeleinden die we u duidelijk hebben uitgelegd en niet mogen worden gebruikt op een manier die niet overeenstemt met deze doeleinden.
 • Relevant moeten zijn voor de doeleinden die we u hebben uitgelegd en moeten worden beperkt tot uitsluitend die doeleinden.
 • Juist moeten zijn en up-to-date moeten worden gehouden.
 • Slechts zo lang bewaard mogen worden als nodig is voor de doeleinden die we u hebben uitgelegd.
 • Veilig moeten worden bewaard.

 

Het soort gegevens die we over u in bezit kunnen hebben

Ultimate Products UK Limited verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke, voorgeschreven en contractuele verplichtingen en om u onze producten en diensten te leveren. Wij zullen nooit onnodige persoonlijke gegevens van u verzamelen en zullen uw gegevens op geen enkele manier verwerken, anders dan reeds in deze kennisgeving is aangegeven. Met persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, wordt alle informatie over een persoon bedoeld op basis waarvan deze persoon kan worden geïdentificeerd. Het betreft niet de gegevens die zijn gedeïdentificeerd (anonieme gegevens).

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen wij de volgende categorieën persoonsgegevens over u verzamelen, opslaan en gebruiken:

 • Naam/adres/ E-mail/ Telefoonnummer(s) – servicegerelateerde communicatie
 • IP-adres – wanneer u onze website bezoekt, ontvangen we automatisch uw IP-adres, dat een unieke identificatie van uw computer of ander toegangsapparaat is.
 • Correspondentie – als u contact met ons opneemt, kunnen wij deze correspondentie bewaren.
 • Productregistratie.
 • Afbeeldingen die u ons kunt sturen.
 • Wettelijke en verzekeringsgegevens.
 • Profielgegevens van sociale media, waaronder uw inhoud die onze producten bevat en die door u openbaar zijn gedeeld.
 • Het land waarin u onze website bezoekt.
 • Hoe u onze website gebruikt, inclusief welke producten u bekijkt.
 • Alle persoonsgegevens die u opneemt in productbeoordelingen die u voor ons achterlaat.

Wanneer we gegevens met een hoog risico verwerken, zoals financiële informatie, voeren we strikte beveiligingscontroles uit op toegang, opslag en bewaring.

Wij verzamelen gegevens wanneer:

 • U onze kantoren bezoekt, via onze CCTV-camerabewaking of ons bezoekersmanagementsysteem (als onderdeel van Gezondheid en Veiligheid)
 • U communiceert via e-mail/telefoon met een van onze medewerkers (bijvoorbeeld klantenservice)
 • U een websiteformulier invult of uw e-mailadres toevoegt aan onze e-maildatabase.
 • U een bestelling plaatst of communiceert via een van onze merkwebsites of partnerwebsites (bijv. Amazon/eBay).
 • U ons benadert met informatieaanvragen over onze bedrijfsactiviteiten.
 • U onze live chatfunctie gebruikt.
 • U productbeoordelingen achterlaat op onze website.
 • Wij contact met u opnemen voor promotiecampagnes.
 • U met ons communiceert via onze sociale mediakanalen.
 • U met ons een Influencer-overeenkomst aangaat.

 

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken (juridische basis voor verwerking)

Ultimate Products UK Limited neemt uw privacy zeer serieus en zal uw gegevens nooit openbaar maken, delen of verkopen zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is of hierin wordt beschreven als onderdeel van een vereiste om de door u gevraagde diensten te leveren. We bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is en voor de doeleinden die in deze kennisgeving worden vermeld. Als u ermee hebt ingestemd dat wij u mogen benaderen met aanbiedingen en reclame, kunt u de toestemming op elk moment intrekken.

 

DoelJuridische basis
Om klantenservice/ondersteuning te biedenUitvoering van een contract
Om het gebruik van onze website te controlerenLegitieme belangen (beveiliging) en ondersteuning voor optimalisatie van onze website
CCTV-camerabewakingLegitieme belangen (beveiliging)
Opgenomen gesprekkenToestemming
Om klantenservice te biedenUitvoering van een contract

 

 1. In het geval dat we processen uitvoeren op basis van een legitiem belang, voeren we een test uit voor de noodzaak van een legitiem belang en het evenwicht tussen uw rechten en vrijheden.

 

Uw persoonsgegevens delen en bekendmaken

We delen of onthullen geen van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming, anders dan voor de doeleinden die in deze kennisgeving worden genoemd of waar het wettelijk vereist is. Ultimate Products UK Limited maakt gebruik van derden om de onderstaande diensten en zakelijke functies te leveren, maar alle verwerkers die namens ons handelen verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met contractueel overeengekomen instructies van ons en houden zich volledig aan deze privacyverklaring, de Britse AVG-wetgeving (GDPR) en alle andere toepasselijke maatregelen op het gebied van vertrouwelijkheid en beveiliging.

We maken gebruik van partners om de volgende diensten te leveren:

 • De uitvoering van wettelijk vereiste accountantsdiensten
 • E-commerceactiviteiten
 • Diensten voor externe klantenservice
 • WebChat-diensten
 • Verzekeringsdiensten
 • Bancaire diensten
 • Telefoniediensten
 • Juridische diensten
 • Contacten met externe influencers via een PR-medewerker

Overdracht

In het geval dat een van onze partners uw gegevens naar buiten de EER/het VK overdraagt, hebben we zorgvuldig onderzoek gedaan om ervoor te zorgen dat uw rechten worden beschermd en dat uw gegevens veilig worden bewaard.

Sociale media

We gebruiken ook diverse socialemediakanalen om ondersteuning te bieden en eventuele vragen te beantwoorden.

We geven ook toestemming voor koppelingen op onze pagina’s zodat u via Facebook, Instagram en Twitter onze producten kunt liken. Dit betekent dat deze sociale-mediabedrijven weten dat u op onze website bent geweest en welke producten u hebt bekeken.

Soms houden we ook wedstrijden op deze socialemediakanalen, maar we nemen nooit uw persoonsgegevens van deze bedrijven over, behalve om u prijzen te sturen. U doet er goed aan op de hoogte te zijn van de privacyverklaringen van deze socialemediakanalen om te zien hoe ze uw gegevens beheren.

Wanneer u uw persoonsgegevens toevoegt aan sociale media, dient u er rekening mee te houden dat deze bedrijven de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens worden en dat zij uw gegevens zullen gebruiken volgens de informatie die zij in hun eigen privacyverklaringen verstrekken.

 

Vrijwaringsmaatregelen

Ultimate Products UK Limited neemt uw privacy serieus en neemt alle redelijke maatregelen en voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te beveiligen. We doen ons uiterste best om u en uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging en hebben verschillende lagen van veiligheidsmaatregelen in werking, waaronder:

 • Firewall
 • Encryptie
 • Strikte toegangscontroles (fysiek en elektronisch)
 • SSL-certificaten
 • Volledige Privacy Governance-structuur

Gevolgen van het niet verstrekken van uw gegevens

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan Ultimate Products UK Limited te verstrekken, maar omdat deze informatie voor ons nodig kan zijn om u onze diensten te bieden/uw producten te leveren/onze legitieme belangen te behartigen, kunnen wij u een aantal van onze producten of diensten niet aanbieden zonder deze informatie.

Gegevensbewaring

Hoelang we uw gegevens bewaren

Ultimate Products UK Limited bewaart persoonsgegevens alleen zolang als nodig is en heeft een streng beleid voor controle en handhaving om aan deze verplichtingen te voldoen. Volgens de Britse belastingwetgeving zijn wij verplicht uw persoonlijke basisgegevens (naam, adres, contactgegevens) minimaal 6 jaar te bewaren, waarna deze worden vernietigd.

Als u ermee hebt ingestemd dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing, controleren we de gegeven toestemming regelmatig en bewaren we de gegevens totdat u contact met ons opneemt en/of uw toestemming intrekt.

Recht op inzage, rectificatie, verwijdering en beperking

U hebt het recht om toegang te krijgen tot alle persoonlijke gegevens die Ultimate Products UK Limited verwerkt en om informatie te vragen over:

 • Welke persoonlijke gegevens we van u hebben.
 • De doeleinden van de verwerking.
 • De categorieën van de betreffende persoonsgegevens.
 • De ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn/zullen worden verstrekt.
 • Hoelang we van plan zijn uw persoonlijke gegevens op te slaan.
 • Als we de gegevens niet rechtstreeks van u hebben verzameld, informatie over de bron.

 

Uw verplichting om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren correct en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw werkrelatie met ons.

Uw rechten in verband met persoonsgegevens

Onder bepaalde omstandigheden hebt u wettelijk het recht om:

 • Inzage in uw persoonsgegevens te vragen (algemeen bekend als een ‘verzoek om inzage door de betrokkene’). Hierdoor kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
 • Te verzoeken om rectificatie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste informatie die wij over u bewaren, laten corrigeren.
 • Te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons vragen om persoonsgegevens te wissen of verwijderen als er geen goede reden voor ons is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of verwijderen als u uw recht op bezwaar tegen de verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder).
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er iets aan de hand is in uw specifieke situatie, waardoor u op grond hiervan bezwaar wilt maken tegen de verwerking. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de locatie waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Hierdoor kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de correctheid of de reden voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststellen.
 • Te verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere partij.

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, controleren, corrigeren of wissen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt vragen dat wij een kopie van uw persoonsgegevens overdragen aan een andere partij, kunt u ons schrijven op het onderstaande adres.

Meestal zijn er geen kosten vereist

U hoeft geen kosten te betalen voor inzage in uw persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijk bedrag in rekening brengen als uw verzoek om inzage duidelijk ongegrond of buitensporig is. In dergelijke omstandigheden kunnen we ook weigeren om aan het verzoek te voldoen.

Wat we mogelijk van u nodig hebben

We kunnen specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op inzage in de gegevens te garanderen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een andere geschikte beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen.

Recht om toestemming in te trekken

In omstandigheden waarin u uw toestemming hebt gegeven voor de verzameling, verwerking en overdracht van uw persoonsgegevens voor een specifiek doel, hebt u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk moment in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, kunt u ons schrijven op het onderstaande adres. Zodra we een melding hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen we uw gegevens niet meer verwerken voor het doel of de doeleinden waarmee u oorspronkelijk hebt ingestemd, tenzij we een andere legitieme basis hebben om dit te doen.

Een klacht indienen

We verwerken uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en in overeenstemming met de relevante wetgeving Britse AVG-wetgeving (GDPR). Als u echter een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens of ontevreden bent over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Wij zouden het op prijs stellen als u ons in de gelegenheid stelt eventuele klachten in eerste instantie te behandelen.

Als u een van uw hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt schrijven naar:

 

Ultimate Products UK Limited

Compliance Department

Manor Mill

Victoria Street

Manchester

OL9 0DD

VERENIGD KONINKRIJK

E-mail: data-protection@upplc.com

Telefoon: 0044 161 934 2240

 

UK Data Protection Authority

Information Commissioners Office (ICO)

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

 

Telefoon: 0044 303 123 1113

E-mail – via hun website – www.ico.org.uk

 

Kennisgeving van wijzigingen in deze verklaring

Als we besluiten onze Privacyverklaring te wijzigen, plaatsen we deze wijzigingen op deze website, zodat u precies weet welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Als we op enig moment besluiten om persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken op een andere manier dan vermeld op het moment dat deze werd verzameld, zullen we u hierover informeren en hebt u de keuze of we uw informatie al dan niet op deze andere manier mogen gebruiken.

 

Feedback

We willen ervoor zorgen dat we u de gewenste informatie geven over privacy en beveiliging – we horen graag wat u ervan vindt. Als u feedback, vragen of opmerkingen hebt, kunt u een e-mail sturen naar data-protection@upplc.com of per post schrijven naar het bovenstaande adres.

 

Koppelingen

Onze website kan koppelingen bevatten waarmee u eenvoudig andere interessante websites kunt bezoeken. Zodra u deze koppelingen hebt gebruikt om onze website te verlaten, dient u er rekening mee te houden dat wij geen controle hebben over die andere website. Als zodanig zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van gegevens die u tijdens uw bezoek aan deze websites verstrekt, en deze websites vallen niet onder deze Privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor producten en/of diensten die op websites van derden worden aangeboden; u dient voorzichtig te zijn en de Privacyverklaring te raadplegen die van toepassing is op de betreffende website.

Ultimate Products UK Limited is een bedrijf van de groep Ultimate Products PLC.

 

Datum: Oktober 2023

 

Contact Us
Contact Us
x
Speak to an
advisor...