O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci George Wilkinson

Kim jeste?my

George Wilkinson jest cz??ci? spó?ki Ultimate Products UK Limited, która nale?y do grupy Ultimate Products PLC („my”, „nas” lub „nasze”). Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszym o?wiadczeniem o ochronie prywatno?ci i zgodnie z odpowiednimi ogólnymi przepisami o ochronie danych obowi?zuj?cymi w Zjednoczonym Królestwie (brytyjskie RODO) i ustaw? o ochronie danych z 2018 r. (DPA). Niniejsze o?wiadczenie zawiera niezb?dne informacje dotycz?ce Twoich praw i obowi?zków oraz wyja?nia, w jaki sposób, dlaczego i kiedy zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Siedziba spó?ki Ultimate Products PLC znajduje si? pod adresem Manor Mill, Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Jeste?my spó?k? zarejestrowan? w Anglii i Walii pod numerem 05432142. Jeste?my zarejestrowani w Urz?dowym Rejestrze Administratorów Danych Komisarza ds. Informacji pod numerem rejestracyjnym ZA269152 i dzia?amy jako administrator danych. Wyznaczona przez nas osoba kontaktowa do spraw ochrony danych jest naszym inspektorem ds. zgodno?ci, a jej dane kontaktowe s? dost?pne u do?u niniejszego o?wiadczenia.

Wa?ne jest, aby zapozna? si? z niniejszym o?wiadczeniem, wraz z wszelkimi innymi o?wiadczeniami / polityk? ochrony prywatno?ci, które mo?emy dostarczy? w okre?lonych przypadkach, gdy zbieramy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby poinformowa? Ci?, w jaki sposób i dlaczego u?ywamy takich informacji.

Zasady ochrony danych

B?dziemy przestrzega? brytyjskiego RODO. Oznacza to, ?e Twoje dane osobowe, które przechowujemy, musz? by?:

 • wykorzystywane zgodnie z prawem, uczciwie i w przejrzysty sposób;
 • gromadzone wy??cznie w wa?nych celach, które jasno wyja?nili?my, i nie wykorzystywane w ?aden sposób niezgodny z tymi celami;
 • istotne dla celów, o których Ci? poinformowali?my, i ograniczone tylko do tych celów;
 • dok?adne i aktualne;
 • przechowywane tylko tak d?ugo, jak jest to konieczne, do celów, o których Ci? poinformowali?my;
 • przechowywane w sposób bezpieczny.

 

Rodzaj informacji na Twój temat, które mo?emy przechowywa?

Spó?ka Ultimate Products UK Limited przetwarza Twoje dane osobowe w celu spe?nienia naszych zobowi?za? prawnych, ustawowych i umownych oraz w celu dostarczania Ci naszych produktów i us?ug. Nigdy nie b?dziemy gromadzi? od Ciebie ?adnych zb?dnych danych osobowych i nie b?dziemy przetwarza? Twoich danych w ?aden inny sposób, ni? okre?lono w niniejszym o?wiadczeniu. Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczaj? wszelkie informacje dotycz?ce osoby, za pomoc? których mo?na j? zidentyfikowa?. Nie obejmuj? one danych, w których to?samo?? danej osoby zosta?a usuni?ta (dane anonimowe).

W zale?no?ci od okoliczno?ci mo?emy gromadzi?, przechowywa? i wykorzystywa? nast?puj?ce kategorie danych osobowych:

 • Imi? i nazwisko / adres domowy/ Poczta elektroniczna/ Numer(y) telefonu- komunikacji zwi?zanej z us?ugami
 • Adres IP – gdy odwiedzasz nasz? stron?, automatycznie otrzymamy Twój adres IP, unikalny identyfikator Twojego komputera lub innego urz?dzenia dost?powego.
 • Korespondencja – je?li si? z nami skontaktujesz, mo?emy prowadzi? rejestr tej korespondencji.
 • Rejestracja produktu.
 • Zdj?cia, które mo?esz nam przes?a?.
 • Dane prawne i ubezpieczeniowe.
 • Informacje o profilu w mediach spo?eczno?ciowych, w tym publikowane przez Ciebie tre?ci, które zawieraj? nasze produkty i zosta?y udost?pnione przez Ciebie publicznie.
 • Kraj, z którego uzyskujesz dost?p do naszej strony internetowej.
 • Sposób, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej, w tym ogl?dane przez Ciebie produkty.
 • Wszelkie dane osobowe, które zamieszczasz w swoich recenzjach produktów.

W przypadku przetwarzania danych wysokiego ryzyka, takich jak informacje finansowe, stosujemy ?cis?e kontrole bezpiecze?stwa dost?pu, przechowywania i archiwizowania danych.

Zbieramy informacje, gdy:

 • odwiedzasz nasze pomieszczenia – za po?rednictwem naszego systemu monitoringu lub systemu zarz?dzania go??mi (w ramach BHP);
 • komunikujesz si? za po?rednictwem poczty elektronicznej / telefonu z naszym personelem (na przyk?ad z obs?ug? klienta);
 • wype?niasz formularz na stronie internetowej lub dodajesz swój adres e-mail do naszej bazy danych e-mail;
 • sk?adasz zamówienie lub komunikujesz si? z nami za po?rednictwem którejkolwiek z naszych markowych lub partnerskich stron internetowych (tj. Amazon/eBay);
 • zwracasz si? do nas z zapytaniami handlowymi;
 • uczestniczysz w naszym czacie na ?ywo;
 • zamieszczasz recenzje produktów na naszej stronie internetowej;
 • kontaktujemy si? z Tob? w ramach kampanii promocyjnych;
 • kontaktujesz si? z nami za po?rednictwem naszych kana?ów mediów spo?eczno?ciowych;
 • zawierasz z nami umow? jako influencer.

 

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe (podstawa prawna przetwarzania)

Spó?ka Ultimate Products UK Limited traktuje prywatno?? bardzo powa?nie i nigdy nie ujawni, nie udost?pni ani nie sprzeda Twoich danych bez Twojej zgody, chyba ?e jest to wymagane przez prawo lub wskazane w niniejszym o?wiadczeniu jako cz??? wymogu ?wiadczenia ??danych us?ug. Przechowujemy Twoje dane tylko tak d?ugo, jak jest to konieczne, w celach okre?lonych w niniejszym zawiadomieniu. Je?li wyrazi?e?(-a?) zgod? na dostarczanie Ci ofert promocyjnych i marketingowych, mo?esz j? wycofa? w dowolnym momencie.

 

CelPodstawa prawna
W zapewnienia obs?ugi/wsparcia klientaWykonanie umowy
W celu monitorowania korzystania z naszej strony internetowejUzasadnione interesy (bezpiecze?stwo) i wsparcie optymalizacji naszej strony
MonitoringUzasadnione interesy (bezpiecze?stwo)
Nagrane po??czeniaZgoda
W celu zapewnienia obs?ugi klientaWykonanie umowy

 

UWAGA. W przypadku, gdy przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionych interesów, sprawdzamy uzasadnione interesy pod k?tem ich konieczno?ci i równowagi z Twoimi prawami i swobodami.

 

Udost?pnianie i ujawnianie Twoich danych osobowych

Nie udost?pniamy ani nie ujawniamy ?adnych Twoich danych osobowych bez Twojej zgody w celach innych ni? te okre?lone w niniejszym o?wiadczeniu lub tam, gdzie jest to wymagane prawnie. Spó?ka Ultimate Products UK Limited anga?uje osoby trzecie w celu ?wiadczenia us?ug i funkcji biznesowych poni?ej, jednak wszystkie podmioty przetwarzaj?ce dzia?aj?ce w naszym imieniu przetwarzaj? Twoje dane wy??cznie zgodnie z uzgodnionymi przez nas instrukcjami i w pe?ni przestrzegaj? niniejszego o?wiadczenia o ochronie prywatno?ci, przepisów brytyjskiego RODO oraz wszelkich innych odpowiednich ?rodków poufno?ci i bezpiecze?stwa.

Anga?ujemy partnerów w celu ?wiadczenia nast?puj?cych us?ug:

 • wykonywanie wymaganych prawnie us?ug ksi?gowych;
 • dzia?alno?? e-commerce;
 • us?ugi zarz?dzania obs?ug? klienta;
 • zewn?trzne us?ugi obs?ugi klienta;
 • us?ugi webchat;
 • us?ugi ubezpieczeniowe;
 • us?ugi bankowe;
 • us?ugi telefoniczne;
 • us?ugi prawne;
 • poszukiwanie zewn?trznych influencerów za po?rednictwem agenta PR.

Przekazywanie

W przypadku, gdy którykolwiek z naszych partnerów przekazuje Twoje dane poza EOG / Zjednoczone Królestwo, stosujemy nale?yt? staranno??, aby zapewni? ochron? Twoich praw i bezpiecze?stwo Twoich danych.

Media spo?eczno?ciowe

U?ywamy równie? ró?nych kana?ów mediów spo?eczno?ciowych, aby zapewni? wsparcie i odpowiedzie? na wszelkie pytania, które mo?esz mie?.

Zezwalamy równie? na linki na naszych stronach, aby? móg? (mog?a) polubi? nasze produkty na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Oznacza to, ?e firmy prowadz?ce te media spo?eczno?ciowe wiedz? o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej i ogl?danych przez Ciebie produktach.

Czasami prowadzimy równie? konkursy w tych kana?ach mediów spo?eczno?ciowych, jednak nigdy nie pobieramy od tych firm Twoich danych osobowych, chyba ?e potrzebujemy ich do wys?ania nagród. Zapoznaj si? z o?wiadczeniami o ochronie prywatno?ci tych kana?ów mediów spo?eczno?ciowych, aby wiedzie?, jak zarz?dzaj? Twoimi danymi.

Je?li dodasz swoje dane osobowe do mediów spo?eczno?ciowych, pami?taj, ?e firmy te stan? si? wtedy administratorem Twoich danych i b?d? wykorzystywa? Twoje dane zgodnie z informacjami, które przekazuj? w swoich w?asnych o?wiadczeniach o ochronie prywatno?ci.

 

?rodki bezpiecze?stwa

Spó?ka Ultimate Products UK Limited powa?nie traktuje Twoj? prywatno?? i podejmuje wszelkie uzasadnione ?rodki ostro?no?ci w celu ochrony i zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Dok?adamy wszelkich stara?, aby chroni? Ciebie i Twoje informacje przed niezatwierdzonym dost?pem, zmian?, ujawnieniem lub zniszczeniem i stosujemy kilka warstw ?rodków bezpiecze?stwa, takich jak:

 • zapora sieciowa;
 • szyfrowanie;
 • ?cis?e kontrole dost?pu (fizyczne i elektroniczne);
 • certyfikaty SSL;
 • pe?na struktura zarz?dzania prywatno?ci?.

Konsekwencje niepodania Twoich danych

Nie masz obowi?zku przekazywania swoich danych osobowych spó?ce Ultimate Products UK Limited, poniewa? jednak informacje te mog? by? wymagane, aby?my mogli ?wiadczy? Ci nasze us?ugi / dostarcza? Twoje produkty / spe?nia? uzasadnione interesy, nie b?dziemy w stanie oferowa? niektórych naszych produktów lub us?ug bez nich.

Przechowywanie danych

Jak d?ugo przechowujemy Twoje dane

Spó?ka Ultimate Products UK Limited przechowuje dane osobowe tylko tak d?ugo, jak jest to konieczne, i stosuje ?cis?e zasady dotycz?ce ich przegl?du i przechowywania w celu spe?nienia tych zobowi?za?. Zgodnie z brytyjskim prawem podatkowym jeste?my zobowi?zani do przechowywania podstawowych danych osobowych (imi? i nazwisko, adres, dane kontaktowe) przez co najmniej sze?? lat, po up?ywie których zostan? one zniszczone.

W przypadku, gdy wyrazi?e?(-a?) zgod? na wykorzystywanie Twoich danych do marketingu bezpo?redniego, regularnie sprawdzamy udzielon? zgod? i b?dziemy przechowywa? takie dane do czasu przekazania nam odmiennych instrukcji i/lub wycofania zgody.

Prawa dost?pu, korekty, usuni?cia i ograniczenia przetwarzania

Masz prawo dost?pu do wszelkich Twoich danych osobowych przetwarzanych przez spó?k? Ultimate Products UK Limited oraz do ??dania informacji na temat:

 • rodzaju przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych;
 • celów przetwarzania;
 • kategorii danych osobowych, których to dotyczy;
 • odbiorców, którym dane osobowe zosta?y/zostan? ujawnione;
 • zamierzonego czasu przechowywania Twoich danych osobowych;
 • je?li nie zebrali?my danych bezpo?rednio od Ciebie – informacji o ?ródle.

 

Twój obowi?zek informowania nas o zmianach

Wa?ne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe by?y dok?adne i aktualne. Prosimy, aby? poinformowa?(a) nas, je?li Twoje dane osobowe ulegn? zmianie w trakcie relacji z nami.

Twoje prawa w zwi?zku z danymi osobowymi

W pewnych okoliczno?ciach zgodnie z prawem masz prawo do:

 • ??dania dost?pu do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako „??danie dost?pu do danych”). Dzi?ki temu mo?esz otrzyma? kopi? Twoich danych osobowych, które przechowujemy, i sprawdzi?, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem;
 • ??dania sprostowania Twoich danych osobowych, które przechowujemy. Pozwala to na poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedok?adnych informacji, które posiadamy na Twój temat;
 • ??dania usuni?cia Twoich danych osobowych. Dzi?ki temu mo?esz poprosi? nas o wymazanie lub usuni?cie danych osobowych, je?li nie ma powodu, aby?my nadal je przetwarzali. Masz równie? prawo poprosi? nas o wymazanie lub usuni?cie Twoich danych osobowych, je?li skorzysta?e?(-a?) z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poni?ej);
 • wyra?enia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy polegamy na uzasadnionym interesie (lub interesach osób trzecich) i istnieje co? w Twojej konkretnej sytuacji, co sprawia, ?e chcesz sprzeciwi? si? przetwarzaniu na tej podstawie. Masz równie? prawo do wyra?enia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpo?redniego;
 • ??dania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Pozwala to na zwrócenie si? do nas z pro?b? o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych, na przyk?ad je?li chcesz, aby?my ustalili ich dok?adno?? lub powód ich przetwarzania;
 • ??dania przekazania Twoich danych osobowych innej osobie.

Je?li chcesz przejrze?, zweryfikowa? lub sprostowa? swoje dane osobowe lub za??da? ich usuni?cia, sprzeciwi? si? ich przetwarzaniu lub za??da? przekazania ich kopii innej osobie, napisz do nas na poni?szy adres.

Zazwyczaj nie jest wymagana op?ata

Nie b?dziemy od Ciebie wymaga? op?aty za dost?p do Twoich danych osobowych (lub korzystanie z jakichkolwiek innych praw). Mo?emy jednak pobra? rozs?dn? op?at?, je?li ??danie dost?pu jest wyra?nie bezzasadne lub nadmierne. Mo?emy równie? odmówi? spe?nienia Twojego ??dania w takich okoliczno?ciach.

Czego mo?emy od Ciebie potrzebowa?

By? mo?e b?dziemy musieli poprosi? Ci? o konkretne informacje, aby móc potwierdzi? Twoj? to?samo?? i zapewni? Ci prawo dost?pu do informacji (lub do skorzystania z innych Twoich praw). Jest to kolejny odpowiedni ?rodek bezpiecze?stwa, który ma zapewni?, ?e dane osobowe nie zostan? ujawniane ?adnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania.

Prawo do wycofania zgody

W okoliczno?ciach, w których wyrazi?e?(-a?) zgod? na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych w okre?lonym celu, masz prawo w dowolnym momencie wycofa? swoj? zgod? na takie konkretne przetwarzanie. Aby wycofa? swoj? zgod?, napisz do nas na poni?szy adres. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody nie b?dziemy ju? przetwarza? Twoich danych w celu lub celach, na które pierwotnie wyrazi?e?(-a?) zgod?, chyba ?e mamy do tego inn? uzasadnion? podstaw? prawn?.

Z?o?enie skargi

Spó?ka Ultimate Products UK Limited przetwarza Twoje dane osobowe wy??cznie zgodnie z niniejszym o?wiadczeniem o ochronie prywatno?ci i zgodnie z odpowiednimi przepisami brytyjskiego RODO. Je?li jednak chcesz wnie?? skarg? dotycz?c? przetwarzania Twoich danych osobowych lub jeste? niezadowolony(-a) ze sposobu, w jaki potraktowali?my Twoje dane, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. B?dziemy wdzi?czni, je?li dasz nam mo?liwo?? rozpatrzenia wszelkich skarg w pierwszej instancji.

Je?li chcesz skorzysta? z któregokolwiek ze swoich praw wymienionych powy?ej, napisz na adres:

 

Ultimate Products UK Limited

Compliance Department

Manor Mill

Victoria Street

Manchester

OL9 0DD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

E-mail: data-protection@upplc.com

Telefon: 0161 934 2240

 

UK Data Protection Authority

Information Commissioners Office (ICO)

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

 

Tel.: 0303 123 1113

Poczta elektroniczna – za po?rednictwem strony internetowej – www.ico.org.uk

 

Powiadomienie o zmianach w niniejszym o?wiadczeniu

Je?li zdecydujemy si? na zmian? naszego O?wiadczenia o ochronie prywatno?ci, opublikujemy wprowadzone zmiany na tej stronie internetowej, aby? dok?adnie wiedzia?(-a), jakie informacje zbieramy i jak z nich korzystamy. Je?li w dowolnym momencie zdecydujemy si? na wykorzystanie danych osobowych w sposób inny ni? okre?lony w momencie ich gromadzenia, poinformujemy Ci? o tym, a Ty b?dziesz móg? (mog?a) zdecydowa?, czy mamy wykorzystywa? Twoje dane w ten inny sposób.

 

Opinie

Chcemy mie? pewno??, ?e przekazali?my Ci informacje, których potrzebujesz na temat prywatno?ci i bezpiecze?stwa – daj nam zna?, co my?lisz. Je?li masz jakiekolwiek opinie, pytania lub w?tpliwo?ci, skontaktuj si? z nami pod adresem data-protection@upplc.com lub podanym wy?ej adresem pocztowym.

 

??cza

Nasza strona internetowa mo?e zawiera? ??cza umo?liwiaj?ce ?atwe odwiedzanie innych interesuj?cych stron internetowych. Musisz wiedzie?, ?e po skorzystaniu z tych ??czy w celu opuszczenia naszej strony internetowej nie mamy ?adnej kontroli nad tak? inn? stron? internetow?. W zwi?zku z tym nie mo?emy ponosi? odpowiedzialno?ci za ochron? i prywatno?? jakichkolwiek informacji, które podajesz podczas odwiedzania tych stron internetowych, i nie s? one regulowane w niniejszym o?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci. Nie ponosimy odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek produkty i/lub us?ugi prezentowane na stronach internetowych osób trzecich; nale?y zachowa? ostro?no?? i zapozna? si? z o?wiadczeniem o ochronie prywatno?ci maj?cym zastosowanie do danej strony internetowej.

 

Spó?ka Ultimate Products UK Limited nale?y do grupy Ultimate Products PLC

 

Data: pa?dziernik 2023

 

Contact Us
Contact Us
x
Speak to an
advisor...